پویش روز اول پویش روز دوم پویش روز سوم نتیجه نهایی
پیوستن به ما

پوستر انجمن سمن سلامت

پوستر مرکز شتاب ایده

پوستر مرکز شتاب ایده

پوستر سمن سلامت

پوستر مرکز شتاب ایده

پوستر مرکز شتاب ایده

پوستر مرکز شتاب ایده

پوستر مرکز شتاب ایده

پوستر اپلیکیشن میز

نمایش در تلوزیون شهری سینما افریقا