پویش روز اول پویش روز دوم پویش روز سوم نتیجه نهایی
پیوستن به ما

مشترکین محترم میتوانند با کاهش مصرف برق (کم کردن درجه کولر، کاهش میزان روشنایی، باز نکردن در فریزر و ...) در طی ۳ روز، از تاریخ ۷ لغایت ۹ مرداد از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در پویش مردمی همراهی با کودکان کار شرکت نمایند. تمامی منافع مادی و معنوی حاصل از کاهش مصرف برق صرف کمک و آموزش مستمر کودکان کار میگردد.