پویش روز اول پویش روز دوم پویش روز سوم نتیجه نهایی
پیوستن به ما

پویش روز سوم

آخرین مبلغ کمک شده برای کودکان کار در روز اول پویش: 168,927,000 ریال

آخرین مبلغ کمک شده برای کودکان کار در روز دوم پویش: 113,703,000 ریال

آخرین مبلغ کمک شده برای کودکان کار در روز سوم پویش: 92,241,000 ریال

مبلغ جمع آوری شده برای کودکان کار: 374,871,000 ریال

جمع کاهش مصرف برق در سه روز: 124,957 کیلو وات کاهش مصرفنتایج پویش روز سوم (98/05/09)


1 ساعت 16:45 کیلو وات کاهش مصرف برق 30,747 92,241,000 ریال کمک به کودکان کار
2 ساعت 16:30 کیلو وات کاهش مصرف برق 21,290 63,870,000 ریال کمک به کودکان کار
3 ساعت 16:15 کیلو وات کاهش مصرف برق 22,298 66,894,000 ریال کمک به کودکان کار
4 ساعت 16:00 کیلو وات کاهش مصرف برق 16,387 49,161,000 ریال کمک به کودکان کار
5 ساعت 15:45 کیلو وات کاهش مصرف برق 13,559 40,677,000 ریال کمک به کودکان کار
6 ساعت 15:30 کیلو وات کاهش مصرف برق 5,359 16,077,000 ریال کمک به کودکان کار
7 ساعت 15:15 کیلو وات کاهش مصرف برق 9,703 29,109,000 ریال کمک به کودکان کار