پویش روز اول پویش روز دوم پویش روز سوم نتیجه نهایی
پیوستن به ما

پویش روز دوم

آخرین مبلغ کمک شده برای کودکان کار در روز اول پویش: 168,927,000 ریال

آخرین مبلغ کمک شده برای کودکان کار در روز دوم پویش: 113,703,000 ریالنتایج پویش روز دوم (98/05/08)


1 ساعت 17:00 کیلو وات کاهش مصرف برق 37,901 113,703,000 ریال کمک به کودکان کار
2 ساعت 16:45 کیلو وات کاهش مصرف برق 31,791 95,373,000 ریال کمک به کودکان کار
3 ساعت 16:30 کیلو وات کاهش مصرف برق 30,813 92,439,000 ریال کمک به کودکان کار
4 ساعت 16:15 کیلو وات کاهش مصرف برق 22,026 66,078,000 ریال کمک به کودکان کار
5 ساعت 16:00 کیلو وات کاهش مصرف برق 16,503 49,509,000 ریال کمک به کودکان کار
6 ساعت 15:45 کیلو وات کاهش مصرف برق 9,474 28,422,000 ریال کمک به کودکان کار
7 ساعت 15:30 کیلو وات کاهش مصرف برق 8,939 26,817,000 ریال کمک به کودکان کار
8 ساعت 15:15 کیلو وات کاهش مصرف برق 8,633 25,899,000 ریال کمک به کودکان کار